COVID - 19 ZAJAM ZA OBRTNA SREDSTVA

Opći podaci o projektu

Naziv financijskog instrumenta: Zajam „COVID - 19 zajam za obrtna sredstva“
Ukupna vrijednost zajma: 509.200,81 kn
Zajam je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020."
Rok korištenja: 6 mjeseci
Rok otplate: 60 mjeseci od prijenosa zajma u otplatu

Kratki opis:

Pandemija korona virusa imala je negativni utjecaj na poslovanje obrta „Šuma Šugić“. Odobrenjem zajma „COVID – 19 zajam za obrtna sredstva“ uz smanjenu kamatnu stopu i smanjenu razinu potrebnih sredstava za osiguranje osigurana je dodatna likvidnost obrta „Šuma Šugić.

Cilj:

Osiguranje dodatne likvidnosti obrta „Šuma Šugić“

Rezultati:

Korištenje obrtni sredstava za financiranje redovnih troškova poslovanja: troškovi zaposlenika, režijski troškovi, troškovi teretnih vozila, troškovi sirovina i materijala, troškovi sirovina i dr.

Kontakt osobe za više informacija:

Jozo Šugić
Tel: +385 98 362 540
e-mail: suma.sugic@po.t-com.hr

logotipovi

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost obrta „Šuma Šugić“

Ostali EU i nacionalni projekti

COVID-19 zajam za obrtna sredstva

Mjera 8.6.1. Unaprjeđenje proizvodnih procesa u izvlačenju drva obrta Šuma Šugić